คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับสำนักทะเบียนและประมวลผล

24 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์หัวหน้าหลักสูตร และบุคลากรงานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เลขานุการสำนักฯ และหัวหน้างาน ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ในโอกาสที่เข้าพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นการบริหารงานสำนักทะเบียนและประมวลผลในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูล แนวปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.15 – 14.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่