นักศึกษาจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่นเข้าฟังการบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงการ Thai-Eco Study Program 2019

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 13 - 16 กันยายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. Torano Shigeru พร้อมด้วย คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 15 คน ในโอกาสมาเยือนคณะฯ เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงการ "Thai-Eco Study Program 2019" โดยเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Mountain People in Northern Thailand” โดย อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้คณะอาคันตุกะได้ทัศนศึกษาหมู่บ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์ ให้เกียรติเป็นผู้แปลภาษาญี่ปุ่น และได้ศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหัวดเชียงใหม่ อีกด้วย 
แกลลอรี่