ผลการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

28 เมษายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Intergrity and Transparency Assessment : CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อยู่ในระดับ B (84.37 คะแนน) จากค่าเป้าหมายระดับ A (85 คะแนน)
IIT 24.44 คะแนน
EIT 23.98 คะแนน
OIT 35.95 คะแนน

โดยมีการประกาศผลการประเมินดังกล่าว ณ งานประกาศรางวัล “CMU-ITA Award 2022” ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00น.