งานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565

19 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ นำทีมคณะผู้บริหารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565 วัตถุประสงค์ของงานจัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ได้เข้าใจในบริบทการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ร่วมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและร่วมกันอภิปรายถึงแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา และสร้างความเข้าใจให้กับผู้บ ริหารสายบริหารวิชาการและสายปฏิบัติการ ในการนำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปใช้ในการบริหารงานภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่