เยี่ยมคารวะขอพรจากอดีตผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2567

5 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคาราวะขอพรจากอดีตผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2567
.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภา มช.และอดีตอธิการบดี มช.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ตุวานนท์ อดีตอธิการบดี มช.
รองศาสตราจารย์รัตนา ทองสวัสดิ์ อาจารย์อาวุโสคณะพยาบาลศาสตร์ มช. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพร บุญกล้า อาจารย์อาวุโส คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
.
และในโอกาสนี้ได้เข้าขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารของคณะฯ อย่างดีตลอดทั้งปีและอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2567
.
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ (NBT)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ (สวท.)
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ออนไลน์
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์
สถานีโทรทัศน์วีทีวี (WE TV)
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่
สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสื่อสารมวลชน (F.M.100)

แกลลอรี่