ต้อนรับ คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ Teaching and Research Capacity Building at University of Mandalay (TRCAB-MU)

11 พฤศจิกายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Zin Mar Latt, Professor, Anthropology Departmant, Yadanarbon University of Mandalay, Myanmar และคณะฯ ในโอกาสเข้าร่วมโครงการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Qualitative Data Analysis Workshop และ Academic Report Writing Workshop สำหรับคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ Teaching and Research Capacity Building at University of Mandalay (TRCAB-MU) ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมด้านระเบียบวิธีวิจัยและให้ทุนทำวิจัยแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ ภายใต้การสนับสนุนจาก International Development Research Center (IDRC) โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 8-17 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่