ผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 NORTHERN AGRI CMU EXPO 2022 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"

2 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และคุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 NORTHERN AGRI CMU EXPO 2022 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565
แกลลอรี่