คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1 กุมภาพันธ์ 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ร่วมผลิตบัณฑิตทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนทันตแพทย์ ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยทารกปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นสถาบันสมทบเพื่อให้คำปรึกษาและฝึกอบรมภาคปฎิบัติในคลินิกในการดูแลทารกปากแหว่งเพดานโหว่ และเป็นแหล่งค้นคว้าเรียนรู้ดูงานทางด้านทันตกรรมในการดูแลทารกปากแหว่งเพดานโหว่ ในกิจกรรมวันครอบครัวยิ้มสวย เสียงใส ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการ เรื่อง “เราจะช่วยกันเปลี่ยนชีวิต...ด้วยรอยยิ้ม”  ณ ห้องประชุมสุธาสิโนบล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566
แกลลอรี่