อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น (อาจารย์พยาบาล) ประจำปี 2562

10 มีนาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำปี 2562 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
แกลลอรี่