ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมงานสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา TWINCLE program ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

26 กุมภาพันธ์ 2562

คณะศึกษาศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประจำปีของมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา TWINCLE program จัดโดย ศูนย์ Asia&ASEAN Center for Education Research, Faculty of Education, Chiba University โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ ได้นำเสนองานวิจัยในหัวข้อ "Teacher Education System in Thailand and Chiang Mai University" ซึ่งมีการตีพิมพ์ในรายงานชื่อ Teacher Education Curriculum: A Comparatative Study acess Asia and ASEAN นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนคณาจารย์ที่ร่วมงานกล่าวแสดงความยินดีในความสำเร็จของงาน และประเมินผลการจัดงานอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมในงานประกอบด้วย กสนนำเสนองานวิจัยของคณาจารย์ การนำเสนองานโปสเตอร์ของนักศึกษาและนักเรียน และการสนทนากลุ่มกับนักเรียนเพื่อสร้างทักษะภาษาอังกฤษและความเป็นพลเมืองโลก ซึ่งในปีนี้ ทางคณะศึกษาศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษา 2 คน ประกอบด้วย นางสาวเมธาวี จันทบุรี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจศึกษา และ นางสาวรัตนาวลี จันทร์ฉ่อง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เป็นเวลา 3 สัปดาห์ และร่วมการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อ "Bosan Umbella Festival" และได้รับการโหวตให้เป็น การนำเสนอดี 1 ใน 30 โปสเตอร์ อีกด้วย 
แกลลอรี่