การบรรยายพิเศษเรื่อง "Experiences and Lessons in Drought Characterisation, Monitoring and Management in the UK"

5 กุมภาพันธ์ 2563

คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการ STAR (Strengthening Thailand's Agricultural drought Resilience) จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "Experiences and Lessons in Drought Characterisation, Monitoring and Management in the UK" โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำจาก UK Centre for Ecology & Hydrology และ Cranfield University ประเทศสหราชอาณาจักร ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 11.45 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่