คณะสังคมศาสตร์จัดการอบรมหัวข้อ "การใช้โปรแกรมจองห้องและจองรถ" ให้กับบุคลากร

16 มกราคม 2566

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรม รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหัวข้อ "การใช้โปรแกรมจองห้องและจองรถ" ให้กับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ โดยระบบดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน สามารถควบคุมตรวจสอบซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลในระบบมาช่วยในการตัดสินใจด้านการให้บริการและด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณรชต พิศาลเลิศสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์สังกัดคณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร และคุณภานุพงศ์ ศิริรัตน์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ และโปรแกรมระบบ ZOOM
แกลลอรี่