รับสมัครผู้เช่าสถานที่หน้าหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

17 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกผู้เช่าสถานที่หน้าหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกผู้เช่าสถานที่หน้าหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 สถานที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านมินิมาร์ท หรือร้านค้าสหกรณ์ ณ บริเวณหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.2 ขนาดพื้นที่ร้านมีเนื้อที่ทั้งหมด 83 ตารางเมตร
1.3 วัน - เวลาให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สนใจดำเนินการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สนใจดำเนินการ
2.2 เป็นผู้ดำเนินกิจการ และควบคุมรับผิดชอบร้านด้วยตนเอง จะให้ผู้อื่นมาดำเนินกิจการแทนไม่ได้
2.3 มีประสบการณ์ดำเนินกิจการหรือกำลังดำเนินกิจการเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านการขาย/การบริการโดยตรง
2.4 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคติดต่อร้ายแรงอยู่ก่อนวันยื่นสมัคร หรือตรวจพบภายหลังจากการเข้าดำเนินการร้านค้า
2.5 ไม่เคยถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ผิดสัญญา หรือถูกลงโทษจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
2.6 เป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบอาหารและการให้บริการ ตามข้อบังคับสุขาภิบาลอาหาร ของกรมอนามัย อย่างเคร่งครัด

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกเช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้ติดต่อขอรายละเอียด พร้อมยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 21 กันยายน 2566 ในเวลา ราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-935026, 053-94-9092

4. เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นความประสงค์ในการสมัคร
4.1 ใบยื่นความประสงค์ตามแบบที่กำหนด จำนวน 1 ชุด
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.4 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
4.5 ใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองการตรวจโรคซึ่งตรวจมาแล้ว
ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันยื่นสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4.6 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) จำนวน 1 ฉบับ
4.7 ข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วย สินค้าและบริการที่จะจัดให้มี
พร้อมราคาและรูปภาพ รูปแบบสถานที่และแผนการบริหารจัดการ
การดูแลบำรุงรักษาสถานที่ ระบบกำจัดขยะและของเสีย จำนวน 1 ชุด

5. กำหนดการและเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้ครบถ้วน
5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 22 เดือนกันยายน 2566 ณ อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทาง website www.nurse.cmu.ac.th
5.3 กำหนดการพิจารณาคัดเลือก (โดยวิธีการสัมภาษณ์) ในวันที่ 26 เดือนกันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสันทนการ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์
5.4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทาง website www.nurse.cmu.ac.th ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกถือเป็นข้อยุติ ผู้ยื่นความประสงค์จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากคณะพยาบาลศาสตร์มิได้
5.5 หากมีเหตุอันเชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอพิจารณาดังกล่าวกระทำโดยไม่สุจริต เช่น การยื่นข้อเสนออันเป็นเท็จ เป็นต้น คณะกรรมการจะพิจารณายกเลิกข้อเสนอดังกล่าว

6. การทำสัญญา
6.1 อายุสัญญา มีอายุ 3 ปี โดยให้ดำเนินกิจการได้นับตั้งแต่วันทำสัญญา
6.2 นัดทำสัญญา กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาทำสัญญา ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัน/เวลา/ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

7. การชำระเงินค่าเช่าสถานที่และหลักประกันสัญญาเช่า
7.1 การชำระค่าเช่าสถานที่ ดังนี้
7.1.1 อัตราค่าเช่า ตามพื้นที่และ ราคาที่คณะพยาบาลศาสตร์กำหนดในประกาศ (โดยชำระค่าเช่าไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไปทุก ๆ เดือน หากเกินกำหนดจะต้องชำระเบี้ยปรับ เป็นรายวัน ตามอัตราที่กองกฎหมายกำหนด
7.1.2 ค่าจัดเก็บขยะ เดือนละ 150 บาท
7.1.3 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ตามการใช้งานจริง ในอัตราตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.2 หลักประกันสัญญาเช่า ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชำระเงินในวันทำสัญญา ดังนี้
7.2.1 ประกันค่าเช่าร้าน (3 เท่าของเงินค่าเช่า)
7.2.2 ประกันค่าขยะ (3 เท่าของเงินค่าขยะ)
7.2.3 ประกันค่าไฟฟ้า 2,000 บาท
7.2.4 ประกันค่าประปา 2,000 บาท
7.3 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์


แกลลอรี่