ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kunming University of Science and Technology(KMUST)

20 กันยายน 2562

คณะมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยว ต้อนรับ Mr.LYU Jianguo Vice Dean City College, Kunming University of Science and Technology(KMUST) และคณะผู้บริหาร ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรด้านวิชาการท่องเที่ยว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 7207 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่