เน้นระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ วิศวฯ มช. รับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

16 พฤศจิกายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา รับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษัท ไอเอ็นทีแอลเซิร์ท จำกัด (INTL Cert Co.,Ltd.) วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งคณะฯ ใช้ระบบดังกล่าวบริหารจัดการดำเนินงานส่วนต่างๆ ภายในสำนักงานให้เกิดความคล่องตัว ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสูด โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร  เป็นประธานเปิดการตรวจ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร30 ปี วิศวฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ซึ่งหลังจากการตรวจติดตามฯ เสร็จสิ้นจะมีการสรุปผล พร้อมรับข้อแนะนำเพื่อก่อเกิดการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=30197
แกลลอรี่