การหารือร่วมกันกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

1 เมษายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร, รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้หารือร่วมกับ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์การนำงานวิจัยไปใช้อย่างเป็นระบบ
แกลลอรี่