ฉลองวาระปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล และ ครบรอบ 48 ปีคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

17 สิงหาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 48 ปี และ วาระปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน และ รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี ภายในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ มาประกอบพิธีทางศาสนา ในโอกาสนี้คณะฯ ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ได้มอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในคณะฯ ครบ 30 ปี จำนวน 2 คน ได้แก่ คุณนงนุช ไชยยศ (งานบริการการศึกษาฯ) และ คุณสมพิศ สุพรศิลป์ (งานบริหารทั่วไป) ตลอดจนมอบโล่รางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ประกอบด้วย อาจารย์ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา (กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข) ด้านการวิจัยทางการพยาบาล ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ (กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ (กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช) ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ (กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน) บุคลากรดีเด่น สายปฏิบัติการ ได้แก่ คุณเบญจพร จุฑาโรจน์ (หน่วยบัณฑิตศึกษา) สายบริการ ได้แก่ คุณนงคราญ สิทธิกรสกุล (หน่วยอาคารและสถานที่) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ คุณชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร (หน่วยปริญญาตรี) และ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ คุณเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์ (ศูนย์บริการพยาบาล) รางวัลดังกล่าวมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและประกาศเชิดชูคุณงามความดีให้เป็นเกียรติประวัติสืบไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยภายใต้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางคณะฯ มีการถ่ายทอดสดให้ได้รับชมผ่านทาง Nurse CMU Youtube Channel อีกด้วย 
แกลลอรี่