วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมดำเนินโครงการ Erasmus+ RecoAsia: Regional Cooperation in the field of recognition among Asian countries

10 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมดำเนินโครงการ Erasmus+ RecoAsia: Regional Cooperation in the field of recognition among Asian countries ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป และภายใต้ความร่วมมือของสมาชิกโครงการจากหน่วยงานและมหาวิทยาลัยจากประเทศอิตาลี เอสโตเนีย มองโกเลีย เวียดนาม กัมพูชา และไทย ซึ่งโครงการ RecoAsia นี้ ได้มีการจัด International Conference “Strengthening Capacity for Internationalization of Higher Education in the area of Credential Recognition among EU and Asian Countries.” และ Steering Committee Meeting ระหว่างวันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2565 ณ Hanoi University สาธารณรัฐเวียดนาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี และนางวิรัฬญาห์ รัตนปิณฑะ นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจัล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ร่วมกับสมาชิกโครงการจากประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยมหิดล
แกลลอรี่