การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เตรียมตัวปรับใจค้นพบสิ่งใหม่ที่ AccBA มช.

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เตรียมตัวปรับใจค้นพบสิ่งใหม่ที่ AccBA มช. (ปฐมนิเทศ-Precollege) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ได้มีโอกาสพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้เตรียมพร้อมกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สร้างทัศนคติที่ดีต่อการดำรงชีวิตให้ถูกต้องบนพื้นฐานของความพอดี พอเพียงและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะส่งผลให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไทยในอนาคตต่อไป ให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงแนวทางการเรียนการสอนของคณะ พร้อมทั้งได้มีโอกาสพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องทองกวาว1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่