กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการศึกษาของพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครให้ตอบโจทย์รูปแบบของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป”

7 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาให้ตอบโจทย์รูปแบบของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรวบรวมข้อมูลในการผลิตและปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้เรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเพื่อพัฒนาสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
แกลลอรี่