ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

3 เมษายน 2566

คณะสังคมศาสตร์

ณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
อาจารย์ประจำ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง
"ศาสตราจารย์"
สาขาวิชามานุษยวิทยา มีผลวันที่ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561
Cr: https://ratchakitcha.soc.go.th/.../140D065S0000000001800.pdf
แกลลอรี่