อบรมหลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากทรัพยากรทางทะเล

25 กันยายน 2563

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากปลา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของโครงการสำรวจความต้องการ การสร้างเครือข่าย และติดตามประเมินผลชุมชนและ/หรือผู้ประกอบการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงส่งเสริมในการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ทางทะเล ดังนั้นเอกสารฉบับบนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปลา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดรายได้และสร้างอาชีพกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและบุคคลทั่วไป
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชุมชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น และ/หรือหน่วยงานภายนอกเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การดำเนินงานฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางวิทยาลัยฯ จึงได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ครั้ง รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 และ รุ่นที่2 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 มีผู้สนใจเข้ากิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 51 คน แบ่งเป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 17 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 34 คน โดยกิจกรรมทั้ง 2
ครั้งนั้นถูกจัดที่ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
แกลลอรี่