การประชุมกับเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำยวม เมย เงา สาละวิน

9 พฤษภาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

วันที่ 5-6 เมษายน 2565 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดเวทีการประชุมกับเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำยวม เมย เงา สาละวิน เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนสถานการณ์โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ โดยเฉพาะกรณีโครงการผันน้ำยวม-เขื่อนภูมิพล ซึ่งทางเครือข่ายได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความกังวลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจเกิดขึ้นในวงกว้าง
.
การจัดการประชุมหาแลกเปลี่ยนสถานการณ์ จัดขึ้นทั้งในพื้นที่ปากอุโมงค์ คือ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และในพื้นที่ปลายอุโมงค์ คือ ต.นาคอเรือ อ. ฮอด จ.เชียงใหม่
.
ทั้งนี้การทำงานของเครือข่าย เป็นการทำงานเพื่อร่วมกันปกป้องสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
แกลลอรี่