คณะวิศวฯ มช. ร่วมกับมูลนิธิ นศ. เก่า วิศวฯ มช. สานต่อกิจกรรมปฐมนิเทศและพบปะ นศ. ทุน “ลูกเราชาวเกียร์” และทุน “สานฝันปั้นวิศวกร” ปี 2566

17 กรกฎาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและพบปะนักศึกษาผู้ได้รับทุน “ลูกเราชาวเกียร์” และทุน “สานฝันปั้นวิศวกร” ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 – 13.30 น. ณ ห้องสโลปใหญ่ อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการปฐมนิเทศในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากประธานกรรมการมูลนิธิฯ คุณวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ในการกล่าวเปิดงาน และมีประธานอนุกรรมการจัดหาทุน คุณอาทิตย์ ลิ้มไพศาล ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับทุน เพื่อให้นักศึกษาผู้รับทุนทราบถึงข้อมูลของทุน ตลอดจนระเบียบและข้อปฏิบัติในการรับทุน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการพบปะระหว่างคณะกรรมการจัดหาทุนและนักศึกษาผู้รับทุนในคราวเดียวกัน ซึ่งการมอบทุนฯ ดังกล่าว มูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี