ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการวันสตรีสากล “เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ แม่ญิงล้านนาในสังคมวัฒนธรรมแห่งความพลิกผัน”

1 มีนาคม 2566

คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Department of Women's Studies CMU. ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการวันสตรีสากล “เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ แม่ญิงล้านนาในสังคมวัฒนธรรมแห่งความพลิกผัน”
.
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 - 16.30 น.
 ณ ห้องประชุมใหญ่ ภาควิชาmสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่าน FacebookLIVE Department of Sociology and Anthropology, Chiangmai University
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.office.com/r/Fnf674ymvj ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2566 *จำกัด 50 ที่นั่ง*
.
*กิจกรรมเสวนา*
- นำเสวนา “ชีวิตและงานของเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่”
โดย คุณภาคินี ณ เชียงใหม่ (บุตรีเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่)
- ช่วงที่ 1 “งานวัฒนธรรมของเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่” โดย
? อ.นคร พงษ์น้อย ผู้จัดการอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
? ศ.เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Political Science, CMU
ดำเนินรายการโดย อ.ภูเดช แสนสา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทมยาลัยเชียงใหม่
- ช่วงที่ 2 “งานสังคมของเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่” โดย
? อ.รำพัด โกฏแก้ว
? คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
? เจ้าวันเพ็ญ ณ เชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย อ.ภูเดช แสนสา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทมยาลัยเชียงใหม่
- ช่วงที่ 3 “เจ้าดวงเดือน แม่ญิงล้านนากับงานเพื่อสังคม”
โดย คุณทองดี โพธิยอง และวิยากรจากศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.สุนทรีย์ สิริอินต๊ะวงศ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อภิปรายสรุปงาน โดย
? คุณภาคินี ณ เชียงใหม่ (บุตรีเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่)
? ศ.เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่