ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.471 (Published : 2 December 2022)

15 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Effect of the COVID-19 pandemic and international travel ban on elephant tourist camp management in northern Thailand ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.471 (Published : 2 December 2022)
.
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.frontiersin.org/.../fvets.2022.1038855/full

จากการศึกษานี้ พบว่าการระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบโดยตรงและมีนัยสำคัญต่อการจัดการปางช้างอันเป็นผลมาจากการลดจำนวนลงของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ส่งผลต่อเนื่องไปสู่การจัดการปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ การออกกำลังกายของช้างลดลงและการลดลงของปริมาณอาหารเสริมหรืออาหารที่มีพลังงานสูง ชั่วโมงในการล่ามโซ่เพิ่มขึ้น และจำนวนควาญช้างและพนักงานในปางช้างที่ลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อสวัสดิภาพของช้าง อย่างไรก็ตามได้มีการศึกษาต่อไปในอนาคตถึงการวัดความสัมพันธ์ของสภาพร่างกาย ความเข้มข้นของฮอร์โมนกลูโคคอติคอยด์ ตัวบ่งชี้ทางสรีรวิทยาของเมตาบอลิซึมและการทำงานของกล้ามเนื้อ ค่าไขมัน และพฤติกรรม เพื่อพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงการจัดการเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของช้างอย่างไร นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นปัจจัยสำคัญในการระบุว่าปางช้างที่ปรับการจัดการในลักษณะที่ยังคงตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและสวัสดิภาพของช้าง และสามารถใช้เป็นต้นแบบสำหรับการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดในอนาคต

แกลลอรี่