บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ระบบ e-Singnature

8 มิถุนายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ เลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ระบบ e-Singnature (ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในระบบ Planning Online System รองรับการปฏิบัติงานออนไลน์ของกองแผนงาน เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการปฏิบัติงานบนระบบเดียว ลดความซับซ้อนของการปฏิบัติงาน ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับการปรับตัวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2
แกลลอรี่