คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ พยาบาลดีเด่น สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย ประจำปี 2562

12 กันยายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ พยาบาลดีเด่น สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย ประจำปี 2562 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

รางวัลศรีสังวาลย์เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขมอบให้แก่พยาบาลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ที่ทรงศึกษาในวิชาชีพพยาบาล ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพได้ทรงพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลสืบไป

"รางวัลศรีสังวาลย์" เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับบุคลากรวิชาชีพพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นระดับประเทศด้านต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่มีคุณค่าในวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการสรรหาคัดเลือกและตัดสินผู้ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ใน 3 สาขา คือ สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย สาขาการพยาบาลในสถานบริการ และ สาขาการพยาบาลในชุมชน 

สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตคณบดี 2 ท่าน ได้รับพระราชทานรางวัลดังกล่าว ในสาขาการพยาบาลในชุมชน ในปี 2559 คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ และ ในปี 2561 คือ รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์


NURSE CMU Youtube Channel:  Video Clips

แกลลอรี่