พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58

29 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566 แบ่งเป็นระดับบัณฑิต จำนวน 155 คน มหาบัณฑิต จำนวน 89 คน และ ดุษฏีบัณฑิต จำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 266 คน ในระดับบัณฑิตมีผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับที่ 1 จำนวน 51 คน เกียรตินิยมอันดับที่ 2 จำนวน 41 คน เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง จํานวน 21 คน และ เหรียญเงิน จํานวน 30 คน ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดี ณ บริเวณลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567

แกลลอรี่