ขอแสดงความยินดีกับนายสุจินดา คำจร ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2565

28 ธันวาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ

นายสุจินดา คำจร รหัส 620431003 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2565

วิทยานิพนธ์เรื่อง : การจัดการกองทุนและการแลกเปลี่ยนซะกาตในชุมชนมุสลิมเมืองเชียงใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 62/2565 เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจำปี 2565
แกลลอรี่