บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั้ยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

19 สิงหาคม 2564

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี เช่น ปริญญาโท ปริญญาเอก เป็นต้น) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม มถึง 10 ตุลาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่  https://cmu.to/admission2021 ข้อมูลโดย : https://cmu.to/admission2021
แกลลอรี่