สาขาวิชาสังคมศึกษา เชิญ ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ บรรยายพิเศษเรื่อง “วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานทางการศึกษา”

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานทางการศึกษา: การสังเคราะห์งานและแนวโน้มงานวิจัยในอนาคต” (Mixed Method Research in Education: Synthesis and Future Research Trends) ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และผู้สนใจทั่วไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ ได้กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมรับฟัง อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา และประธานกรรมการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก วิชาเอกสังคมศึกษา กล่าวแนะนำวิทยากร ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาละยเชียงใหม่

ทั้งนี้ การบรรยายพิเศษดังกล่าวสืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา ได้จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์เป็นประจำทุกภาคเรียน และในทุกครั้งที่ได้จัดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษากำหนดให้มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆมาบรรยายพิเศษทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในการจักนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการรับฟังบรรยาย ไปประยุกต์และพัฒนา
แกลลอรี่