กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Fighting back superbugs: from sample collection to MIC application in small animal practice

1 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพห้องปฏิบัติการ กล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Fighting back superbugs: from sample collection to MIC application in small animal practice ซึ่งจัดขึ้นระหว่าวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 เป็นกิจกรรมสำหรับให้ นายสัตวแพทย์ (สพ.บ.) ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางคลินิก ได้เพิ่มพูนทักษะการตรวจยืนยันชนิดเชื้อและการทดสอบหาค่า MIC การคำนวณและแปลผลค่า MIC เพื่อการรักษาทางคลินิก รวมถึงเรียนรู้หลักการใช้งานเครื่อง VITEK 2 Automate เพื่อความถูกต้องแม่นยำ ให้ผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็ว โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่