คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และกิจกรรม Sustainable AccBA Day ประจำปี 2562

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และกิจกรรม Sustainable AccBA Day ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองนักศึกษาได้พบกับผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา รวมถึงได้ทราบถึงแนวทางการเรียนการสอนของคณะ เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองนักศึกษาและคณะ ในการดูแลนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่าง นักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษาและสถาบันศึกษา อีกทั้งให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ได้รับทราบกิจกรรมเพื่อสังคมที่คณะได้ดำเนินงานในปีที่ผ่านมาทำให้นักศึกษาใหม่เกิดแรงบันดาลใจที่ดีต่อกิจกรรมเพื่อสังคม โดยภายในงานคณะผู้บริหารแนะนำคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ซักถามปัญหาต่าง ๆ

รวมไปถึงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ อาหารทะเลตากแห้ง จ.สตูล สู่ยอดขายกว่า 10 ล้านบาทต่อเดือน โดยมีวลีเด็ด สุดยอดนักขายออนไลน์ “แม่ฉันต้องได้กินกุ้ง แม่ฉันต้องได้กินปลา” โดยได้ “บังฮาซัน”เป็นวิทยากรพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 เวลา 9.00-12.00 น. นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของคณะฯ จำนวน 10 บูธ ได้แก่

โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการจัดการความรู้ด้านการเงินแก่กลุ่มคนไร้บ้านเชียงใหม่ (ภาควิชาการเงิน)
โครงการการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาที่เข้ามาเรียน คณะบริหารธุรกิจ มช. (กิจกรรม QCC)
โครงการ Smart Investor สร้างภูมิคุ้มกันนักลงทุน (ภาควิชาการเงิน)
โครงการอิทธิพลของชนิด และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (ภาควิชาการตลาด)
โครงการการรับรู้ของลูกค้าต่อคุณค่าเพื่อผู้อื่นและคุณค่าเพื่อคนเอง (ภาควิชาการตลาด)
การรายงานต้นทุนให้บริการมูลนิธิขาเทียม (ภาควิชาการบัญชี)
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบริษัทจำกัดของร้านลี้ อิเลคทริค (ภาควิชาการบัญชี)
คณะบริหารธุรกิจกับการส่งเสริมสมาธิ (ภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ)
โครงการฝึกอบรมการล้างรถอย่างมืออาชีพ โดย A-Fast 22 (ภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ)
Go wild for a while (ภาควิชาการจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ)
ณ ลานอเนกประสงค์โซน D คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่