การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในคณะฯ ประจำปี 2565

29 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในคณะฯ ประจำปี 2565 สำหรับตัวแทนนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการควบคุมความเสี่ยง (Risk Management) ด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยภาคบรรยายได้แนะนำความรู้ ความเข้าใจประเภทของเพลิง จิตวิทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การป้องกันและแหล่งกำเนิดการเกิดไฟ วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากหน่วยดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน เทศบาลนครเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
แกลลอรี่