บ้านสีแสดร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงาน มช. ประจำปี 2566

22 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ, คุณจิตราภรณ์ ใจปวน, คุณธันวรัตน์ สร้อยนาค, คุณเสาวณีย์ ชาติรักษา, คุณดรุณี กุณฑลบุตร, คุณประพัฒน์ จันต๊ะวงค์, คุณอัมพร เลิศคาลี, คุณนพวรรณ รัตนดำรงอักษร และ คุณประกายมาศ เจริญอนุสรณ์ ร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เป้าหมายเพื่อเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกายแรงใจ มีความมานะอุตสาหะ พากเพียรพยายาม มุ่งมั่นสรรค์สร้าง และพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566

แกลลอรี่