สำนักหอสมุดรับรางวัลห้องสมุดสีเขียว ดีเด่น (Green Library) ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

17 ธันวาคม 2564

สำนักหอสมุด

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เข้ารับรางวัลห้องสมุดสีเขียว ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

แกลลอรี่