การอบรมพัฒนาทักษะหลักสูตร Good Hygienic Practices (GHPs) และ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) rev.5

1 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ได้จัดอบรมพัฒนาทักษะหลักสูตร Good Hygienic Practices (GHPs) และ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) rev.5 จากสถาบัน Food Safety Support & Services - FSSS ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 รหัส 61 ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 รูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
แกลลอรี่