ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักการเงินและการบัญชี

23 มีนาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ตามที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฎิบัติการ ตำแหน่งนักการเงินและการบัญชี ตำแหน่งเลขที่ EP500001 อัตราเงินเดือน 20,250.-บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบหรือประเมินความพร้อมด้านจิต และสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุมสำนักงานวิทยาลัย 102-1 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


ไฟล์แนบ