กิจกรรมการบรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาตลอดชีวิต Lifelong Learning”

21 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณาจารย์ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการศึกษาตลอดชีวิต Lifelong Learning” ในการประชุมโต๊ะกลม แบบ Hybrid สำหรับคณาจารย์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาหลักสูตรให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้เรียนเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แกลลอรี่