วิศวฯ มช. ต้อนรับผู้ประสานงานจาก Coventry University, UK เข้าหารือแนวทางความร่วมมือด้านพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนนักศึกษา และพัฒนางานวิจัย

16 พฤศจิกายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ, อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา ตลอดจนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร ให้การต้อนรับ Dr.Diana Hintea ผู้ประสานงานจาก Coventry University มหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงได้รับจัดอันดับเป็นที่ 5 ประเภท Art and Design ในสหราชอาณาจักร โดดเด่นด้านการเรียนการสอน งานวิจัย รวมถึงเครือข่ายที่กว้างขวางทั่วโลก นอกจากนี้ยังได้รับรองมาตรฐานงานวิจัยระดับนานาชาติในด้าน Health, Peace building, Agro-ecology โดย Research Excellence Framework (REF) อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญด้าน Engineering and Design ซึ่งการพบปะครานี้เป็นการหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากร กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ครอบคลุมถึงการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=30218
แกลลอรี่