การสัมมนา เรื่อง การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษาและงานวิจัย

5 เมษายน 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษาและงานวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายเรื่อง การจัดการลูกค้าและผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ EdPEx และ TQA และกิจกรรมกลุ่มระดมสมองจากคณาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 60 ท่าน เพื่อวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษาและด้านวิจัยในการดำเนินการด้านต่างๆ ของคณะฯ ให้พร้อมเข้ารับการประเมินเกณฑ์ EdPEx ในระดับส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) และมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติให้ได้ระดับ TQC ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม และห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565