การปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปี 2

3 สิงหาคม 2563

คณะบริหารธุรกิจ

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปี 2 (รหัส 62) เพื่อแนะนำให้นักศึกษารู้จักคณาจารย์ในภาควิชา หลักสูตรการเรียนการสอน และพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปี นอกจากนี้ ยังมีบรรยายพิเศษหัวข้อ แนวทางการประกอบอาชีพในสายงานด้านการตลาด โดยมี คุณณัชชา พลชารีกุล (AccBA 46) Business Development Manager : Strategic Planning – Content Partnership, True Corporation คุณเพ็ญวัฒ ชุนรักษา (AccBA 50, Ex-MBA15) กรรมการผู้จัดการ หจก. คาเฟ่ เมกเกอร์ ทำร้านเครื่องดื่มเบเกอรี่ -FRUITURDAY -SOFT SERVE HOUSE -MANGO MOON -POKER CHA และคุณธนวัฒน์ อินทรสาลี (AccBA 53) หัวหน้าแผนกการตลาด ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ศิษย์เก่าเป็นวิทยากร วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผ่าน zoom meeting 
แกลลอรี่