วิศวฯ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel (Basic Excel)”

7 ตุลาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel (Basic Excel)” เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว สามารถสอบถามปัญหาการใช้งาน รวมถึงวิธีการใช้งานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง จากวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมประมาณ 45 คน ได้เรียนรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติเรื่องการใช้ตารางคำนวณ เพื่อจัดการข้อมูล การจัดรูปแบบการแสดงผล การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การคำนวณทางตรรกศาสตร์ การใช้ฟังก์ชัน ทำแผนภูมิ ใช้ตัวกรอง จัดทำตารางสรุปสาระสำคัญ การจัดการชีต กำหนดชื่อ สี สำเนา ย้ายลิงก์ข้อมูลข้ามชีต ตลอดจนการใส่ Comment เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26818
แกลลอรี่