การประชุมกลุ่มบูรณาการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565

23 สิงหาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มบูรณาการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกับคณบดีและเลขานุการคณะกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง VDO Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่