การอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรบรรจุใหม่

10 มกราคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรบรรจุใหม่ และผู้สนใจ เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่ มีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบสารสนเทศของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมี ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี กล่าวเปิดงานและแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งถ่ายทอดจรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัย นโยบายความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น แนวปฏิบัติ Dos & Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม นโยบาย No Gift Policy เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงอบรมการกรอกข้อมูลภาระงานและผลการปฏิบัติงาน (TOR/JA) และชี้แจงแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP) เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 ณ ห้อง Video Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่