คณะสังคมศาสตร์ มช. จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ พบผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบอนไลน์

15 มิถุนายน 2564

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งแนะนำคณะสังคมศาสตร์ ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ และข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 64 ผ่านระบบออนไลน์ Facebook : @Socialsciences.CMU ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ (กระจก 4107) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมในงานประกอบด้วย
- กล่าวต้อนรับ แนะนำคณะสังคมศาสตร์ / คณะผู้บริหาร / อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา
การบรรยาย เรื่อง
- การพัฒนาทักษะของนักศึกษา กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
- โครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
- ภารกิจหลักของงานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ทุนการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์
- การสมัครขอรับทุนการศึกษา
- สวัสดิการสำหรับนักศึกษา
- บริการดูผลการลงทะเบียนและการศึกษาของนักศึกษาสำหรับผู้ปกครอง
- การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องด้วยผลการศึกษาไม่เป็นไปตามกำหนด
- ช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ปกครอง
- แผนการจัดกิจกรรม เป็นต้น

แกลลอรี่