โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป

11 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชียวชาญ ได้แก่
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายในหัวข้อ "การแปรรูปสินค้าเกษตร ประเภทการหมักน้ำผลไม้"
.
2) อาจารย์ ดร.เปรม ทองชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า และระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"
.
3) อาจารย์ ดร.วิรัชญา จันพายเพ็ชร วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ "การส่งออกสินค้าเกษตร"
แกลลอรี่