ทัศน์ศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ

7 เมษายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ได้จัดกิจกรรมรูปแบบ “ทัศน์ศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา และเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ที่กว้างขวางขึ้น เพิ่มเติมจากการพัฒนาทักษะด้านความรู้ทางวิชาการ ภายใต้โครงการ Boost up English skill for Agro-industry year 2 และโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
แกลลอรี่