กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM & Sharing) กลุ่มงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

11 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหาร หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร อนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล (รองคณบดี) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส (ผู้ช่วยคณบดี) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย และการประเมินความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องของแนวทางการประเมินความเสี่ยงฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้สูงขึ้น
แกลลอรี่